Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Pedagogika
KIERUNEK PEDAGOGIKA
STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIEKoncepcja studiów

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest zdobycie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach
poznania naukowego, zasadach tworzenia teorii edukacyjnych i ich oddziaływania na społeczną rzeczywistość oraz korzyściach płynących ze swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej. Absolwenci nabędą kompetencje metodologiczne, społeczne, komunikacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne i organizacyjne. Posłużą one do rozwiązywania aktualnych problemów osób edukowanych i edukujących się, objętych wsparciem. Program studiów, oprócz przedmiotów specjalnościowych, zawiera przedmioty ogólnopedagogiczne, psychologiczne oraz socjologiczne niezbędne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia wychowania.


rxdst

Program studiów magisterskich na kierunku pedagogika
obejmuje między innymi następujące zagadnienia:
 • pedagogika ogólna
 • antropologia kulturowa
 • logika
 • współczesne problemy psychologii
 • współczesne problemy socjologii
 • współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • edukacja zdrowotna
 • promocja zdrowia
 • komunikacja interpersonalna z elementami mediacji
 • kreowanie postaw przedsiębiorczych
 • zarządzanie placówkami edukacyjnymi
 • metodologia badań społecznych
 • diagnostyka potrzeb społecznych

drgfxllll

Perspektywy zawodowe

Studia uczą sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz
diagnozowania jakości pracy placówek edukacyjnych. Kształtują także kompetencje doradcze w zakresie udzielania pomocy w wyborze zawodu oraz planowaniu kariery. Absolwenci będą przygotowani nie tylko do aktywności na rynku pracy, ale także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w sferze edukacji. Program kształcenia został opracowany w oparciu o realne potrzeby regionalnego rynku pracy. Studia kształtują umiejętności pozwalające na planowanie własnej praktyki pedagogicznej oraz kierowania placówkami oświatowymi. Studia umożliwiają przygotowanie do pracy na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji pedagogicznych w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach oraz fundacjach.