Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Praktykuj w kraju

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu dba o to, aby studenci po ukończeniu studiów byli dobrze przygotowani do wykonywania swoich zawodów i oprócz wiedzy teoretycznej posiadali również praktyczne umiejętności. Dlatego program kształcenia poszerzony jest o zajęcia warsztatowe, których dopełnienie stanowią praktyki. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych,
a także zaprezentowania się przyszłym pracodawcom.


Każdy student Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych . Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział współpracy z zagranicą
i praktyk studenckich. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 400 porozumień dotyczących współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą.


Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do dostarczenia Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę (wzór poniżej) oraz zapoznania się z Ramowym programem praktyki dla danego kierunku (dostępnym w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich). Po dostarczeniu Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, student/słuchacz zobowiązany jest do odbioru po 3 dniach Skierowania na praktykę, Porozumienia z placówką i Dzienniczka praktyk. (Dział współpracy z zagranicą i praktyk studenckich czynny jest w czwartki, piątki i soboty od 8 do 16).

Czas trwania praktyk dla studentów studiów I stopnia wynosi odpowiednio:

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - 120 godzin (sem.VI);
 • EKONOMIA- 120 godzin (sem.VI);
 • INFORMATYKA - 160 godzin (sem.VII);
 • PSYCHOLOGIA- 120 godzin (sem.VI);
 • PRAWO W BIZNESIE- 120 godzin (sem.VI);
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 120 godzin (sem.VI);
 • ADMINISTRACJA - 120 godzin (sem.VI);
 • ZARZĄDZANIE- 120 godzin (sem.VI);
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - 240 godzin (sem.VI);
 • PEDAGOGIKA - 200 godzin (50 godz. praktyka opiekuńczo- wychowawcza realizowana w trakcie IV semestru + 60 godz. I praktyka specjalnościowa- realizowana w trakcie V semestru + 60 godz. II praktyka specjalnościowa realizowana w trakcie VI semestru + 30 godz. praktyka przy pedagogu lub psychologu realizowana w trakcie VI semestru).
Czas trwania praktyk dla studentów II stopnia:
 • PEDAGOGIKA- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- 45 godzin;
 • studenci pozostałych kierunków praktyki nie odbywają!!!

Praktyki na studiach podyplomowych:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- 150 godzin (30 godz. praktyka opiekuńczo- wychowawcza połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu realizowana w trakcie semestru I, 60 godz. praktyka specjalnościowa przedszkolna realizowana w trakcie II semestru studiów, 60 godz. praktyka specjalnościowa wczesnoszkolna realizowana w trakcie III semestru studiów)
 • Logopedia z emisją głosu- 60 godzinna praktyka praktyka realizowana w trakcie II semestru studiów
 • Przygotowanie pedagogiczne- 150 godz. praktyka (30 godz. praktyka asystencko- obserwacyjna połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu- I semestr, 60 godz. praktyka asystencko- przedmiotowo- metodyczna- II sem., 60 godz. praktyka metodyczno- uczestnicząca- III sem.).

Miejsce odbywania praktyki i jej przebieg są ściśle związane ze specjalnością studenta. Podczas praktyk studenci WSH realizują wcześniej ustalone zagadnienia wg Ramowych planów praktyk.


Jenocześnie informujemy, iż Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu rozpoczęła w roku akademickim 2013/14 realizację projektu - „Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest wyjątkową i atrakcyjną ofertą, którą Uczelnia przygotowała dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

W ramach Projektu opracowano Najlepszy Program Praktyk Pedagogicznych (NPPP), który jest nowatorskim programem przystosowanym do aktualnych potrzeb rynku pracy, opracowanym dla praktykantów oraz ich opiekunów.

Projekt obejmuje wsparciem studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, partnerskie placówki oświatowe z Radomia i okolic oraz ich kadrę pedagogiczną pełniącą obowiązki opiekunów praktyk. Będzie realizowany do 30 września 2015 r., obejmie ogółem 350 studentów oraz 85 pedagogów.

We wrześniu 2012 roku WSH podpisała umowy o współpracy z dwudziestoma radomskimi placówkami oświatowymi. W roku 2013 i 2014 oferta ta została poszerzona o ponad 80 placówek z regionu radomskiego.


Wykaz instytucji partnerskich w ramach Projektu „Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli”- Radom

Wykaz instytucji partnerskich w ramach Projektu „Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli”- powiaty

Instytucje partnerskie WSH

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę- Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo, Stosunki międzynarodowe, Ekonomia, Psychologia, Prawo w biznesie, Zarządzanie, Informatyka

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę- Pedagogika-EWIP-licencjat/magisterskie
Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę- EWIP-Studia podyplomowe
Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę- studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne/Logopedia z emisją głosu
Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę- Pedagogika- ResocjalizacjaInformacji szczegółowych w zakresie praktyk studenckich udziela:

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

Kierownik Działu
mgr Paulina Marcinkiewicz
ul. Traugutta 61a

26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 48 363 22 90 w. 45
e-mail: biurokariery@wsh.pl
Godziny pracy: czw. – sob. godz. 8.00 – 16.00