Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Koncepcja studiów

Dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność profilaktyka społeczna i resocjalizacja pozwalają na przygotowanie kadr do prowadzenia działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych (opiekuńczo – wychowawczych) i resocjalizacyjnych oraz w środowisku otwartym, jako kurator rodzinny, sądowy, zawodowy, pedagog uliczny.  Celem studiów jest przygotowanie do pracy z młodocianymi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, osobami uzależnionymi i niedostosowanymi oraz wykluczonymi społecznie.Studia koncentrują się głównie na wiedzy z zakresu:

 • antropologia kulturowa
 • pedagogika ogólna
 • współczesne problemy psychologii
 • współczesne problemy socjologii
 • pedagogika porównawcza
 • współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • patologie w rodzinie
 • diagnostyka wychowania resocjalizującego
 • resocjalizacja w środowisku otwartym
 • metodyka pracy kuratora sądowego
 • prawne podstawy resocjalizacji
 • profilaktyka kryminologiczna
 • poradnictwo w resocjalizacji
 • metodyka wychowania resocjalizującego


rfdthjjjjj


Bardzo ważnym elementem toku studiów jest właściwa realizacja  bloku przedmiotów związanych ze specjalnością. Mają one charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Przedmioty teoretyczne pozwalają na zdobycie odpowiedniej wiedzy w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Zadaniem przedmiotów o charakterze praktycznym jest wyposażenie absolwentów w umiejętności pozwalające na prowadzenie działalności wychowawczej, dydaktycznej i korekcyjnej z osobami wymagającymi oddziaływań resocjalizacyjnych.
Odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne umożliwi pracę w instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją.


Absolwenci kierunku pedagogika, specjalność profilaktyka społeczna i resocjalizacja posiadają następujące kompetencje:

 • szeroką wiedzę teoretyczną  pozwalającą na właściwe rozumienie problemów osób niedostosowanych społecznie orz możliwości ich resocjalizacji,
 • umiejętność rozpoznawania i diagnozowania specyficznych trudności w społecznym funkcjonowaniu,
 • umiejętność stosowania różnorodnych metod i technik resocjalizacyjnych,
 • interpretowanie zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych,
 • stawianie diagnoz dotyczących jednostek, grup, społeczności,
 • podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym, przeciwdziałających powstawaniu niepożądanych zjawisk społecznych,
 • umiejętność atrakcyjnej organizacji czasu wolnego.

rtxdyrtttt


Perspektywy zawodowe

Absolwenci będą przygotowani do pracy w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, w placówkach socjalizacyjnych (w domach dziecka, świetlicach środowiskowych), w ośrodkach terapii i poradniach dla osób uzależnionych, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, służbach resocjalizacyjnych (zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich), placówkach opiekuńczych, powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie, instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), a także w sądownictwie, w charakterze wychowawcy, doradcy, kuratora lub mediatora sądowego.