Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Koncepcja studiów

Dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowują studenta do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III szkoły podstawowej. Kandydaci przyjmowani są na studia zgodnie z przyjętymi zasadami rekrutacji: na podstawie dyplomów studiów pierwszego stopnia o takiej samej lub zbliżonej specjalności.
Celem studiów na tej specjalności, oprócz przygotowania do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I - III szkoły podstawowej, jest doskonalenie kompetencji metodycznych potrzebnych w nauczaniu początkowym i w wychowaniu przedszkolnym, a także doskonalenie umiejętności stymulowania wszechstronnej aktywności dziecka w różnych obszarach edukacji elementarnej oraz przygotowanie do stosowania nowoczesnych metod nauczania wspomaganych technologią informacyjną. W trakcie studiów studenci zobligowani są do odbycia praktyk pedagogicznych w placówkach przedszkolnych i w szkole podstawowej.

Studenci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych określonych przez plan studiów, nabywając kompetencje ogólne i specyficzne dla specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. W wyniku realizacji zajęć wynikających z planu studiów absolwenci zdobywają następujące kompetencje ogólne i specyficzne odnoszące się do wiedzy, umiejętności i postaw: umiejętność organizowania procesu dydaktycznego, indywidualizowania kształcenia, rozwijania dziecięcych zainteresowań, rozumienia potrzeb dzieci, umiejętność formułowania celów edukacyjnych dotyczących rozwoju zarówno siebie, jak i wychowanków. Poznają warsztat pracy nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej, motorycznej, plastycznej i technicznej, w tym zasady monitorowania osiągnięć dzieci i konstruowania oceny opisowej, a także problematykę pracy wychowawczej i współpracy z rodzicami. Absolwenci otrzymują tytuł magistra.

xdrgffxth222

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • antropologia kulturowa
 • pedagogika ogólna
 • współczesne problemy psychologii
 • współczesne problemy socjologii
 • pedagogika porównawcza
 • współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • metody aktywizujące we współczesnej edukacji
 • edukacja środowiskowa z metodyką
 • edukacja artystyczna z metodyką
 • pedagogika zabawy
 • psychologia zdrowia i rehabilitacji małego dziecka
 • dydaktyka nauczania przedszkolnego
 • metodyki dydaktyczne


c jtyfopoo

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna mogą podjąć pracę w placówkach przedszkolnych, oraz klasach początkowych szkół podstawowych. Mogą pracować w świetlicach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ośrodkach diagnostyczno – konsultacyjnych i terapeutycznych, rodzinnych domach dziecka, placówkach specjalistycznego poradnictwa, placówkach kultury.