Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna.
Koncepcja studiów
Specjalność ta zakłada dostarczenie studentom możliwie szerokich kompetencji w zakresie pedagogiki, socjologii, psychologii, profilaktyki społecznej i zdrowotnej, psychoterapii i socjoterapii. Studenci poznają różnorodne formy pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, a także z rodziną i grupami społecznymi. Potrafią prowadzić zajęcia korekcyjne i kompensacyjne. Nacisk położony jest na aktywne kształcenie, czyli dobór treści i metod oddziaływań terapeutycznych (zajęcia warsztatowe, kreowanie i kształtowanie relacji personalnych jako podstawy pracy pedagoga). Specjalność ta obok umiejętności  metodycznych rozwija również kompetencje interpersonalne u przyszłych nauczycieli.

rtgxdttttt


Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • trening interpersonalny
 • techniki pracy grupowej
 • psychologia wychowawcza
 • edukacja alternatywna
 • metodyki pracy w wybranych instytucjach życia społecznego
 • pedagogika twórczości
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
 • psychoprofilaktyka
 • zagadnienia integracji europejskiej
 • komunikacja społeczna
 • warsztaty animacji społecznej
 • warsztaty technik automodyfikacji
 • mediacja społeczna


vgyuoooo


Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności  będą przygotowani do pracy jako aktywni animatorzy życia społecznego, kompetentni w zakresie kształtowania środowiska wychowawczego. Uzyskane kompetencje pozwalają na podejmowanie działań profilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych z dziećmi, młodzieżą, i rodziną, pełnienie funkcji pedagoga, terapeuty. Absolwenci mogą pracować w placówkach oświatowych (jako pedagodzy szkolni), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych, Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz placówkach pozaoświatowych (kluby bezrobotnych i poszukujących pracy, kluby osiedlowe, ośrodki profilaktyki społecznej i pracy z rodzina zagrożoną).