Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Koncepcja studiów
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie przewidywania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, metod zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Studenci zostaną również przygotowani do podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji działań zbiorowych w sytuacjach wyjątkowych, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, które zostały wywołane przez klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki terrorystyczne.
Podczas studiów studenci nabędą wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa kraju na skalę globalną, państwową, regionalną i lokalną.
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne obejmują m. in. zagadnienia:

 • bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państw
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • zwalczanie terroryzmu
 • prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • zwalczanie przestępczości
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia.Perspektywy zawodowe:
Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymują przygotowanie do pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), Policji, Straży Granicznej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Służbach Celnych, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei oraz w sektorze publicznym i prywatnym na stanowiskach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji. Będą przygotowani do wykonywania różnych funkcji w formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym, organach i agendach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych, mediach elektronicznych, firmach prywatnych, a także jako specjaliści od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Wykształcenie zdobyte podczas studiów na tym kierunku otwiera także drogę do zatrudnienia w krajowych, ale także europejskich  i światowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, Europejskim Urzędzie Policji, Międzynarodowej Organizacji Policji), także w strukturach i jednostkach Wojska Polskiego, w charakterze pracowników cywilnych oraz firmach świadczących usługi z zakresu ochrony osób i mienia.
Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne jest objęty patronatami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu oraz Straży Miejskiej w Radomiu.