Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Przestępczość zorganizowana i terroryzm rodzą współcześnie szczególne zagrożenia dla porządku prawnego, a wręcz dla prawidłowego funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego w państwie. Szczególną aktualność zyskuje problem terroryzmu. Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, przeciwdziałania lub ścigania przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej grupie oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym. W chwili obecnej brak jest w krajowym systemie edukacyjnym oferty kształcenia i doskonalenia zawodowego w tym zakresie. Proponowana specjalność wychodzi zatem naprzeciw istotnym potrzebom w dziedzinie ochrony państwa i obywateli oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Absolwenci tego kierunku zostaną w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).Specjalność umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy oraz kompetencji z zakresu:

 • monitoringu, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli
 • zapobiegania terroryzmowi w makroskali
 • pojęć przestępczości zorganizowanej a terroryzmu
 • struktury zorganizowanych grup przestępczych
 • zasad współpracy międzynarodowej na gruncie zwalczania zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu
 • ram instytucjonalnych przeciwdziałania i zwalczania zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu
 • aspektów kryminalistycznych i karnoprocesowych zwalczania zorganizowanej przestępczości i terroryzmu
 • odpowiedzialności karnej za przestępstwa określane mianem zorganizowanych oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
Perspektywy zawodowe
Absolwenci tej specjalności zdobędą niezbędne kwalifikacje przydatne w pracy w wyspecjalizowanych jednostkach organizacyjnych Policji, w Centralnym Biurze Śledczym i Wydziałach do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i innych jednostkach organizacyjnych Prokuratury, w organach obejmujących zakresem swojej działalności m.in. zwalczanie zorganizowanej przestępczości lub terroryzmu, tj. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej oraz Wojskowych Służb Informacyjnych i innych jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej. Będą mogli podjąć pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, instytucjach, których zakres działalności w znacznym stopniu dotyczy przestępstw popełnianych w sposób zorganizowany, w szczególności organów kontroli skarbowej i celnej.