Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Bezpieczeństwo w sieciach informacyjnych i informatycznych

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalności, zdobędą wiedzę w zakresie ochrony oraz bezpieczeństwa informacji, ochrony informacji niejawnych, zasad udostępniania informacji publicznej, bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak również bezpieczeństwa sieci informacyjnych oraz informatycznych. Podczas studiów zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak: bezpieczeństwo sieci informacyjnych i informatycznych, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieci informacyjnych i informatycznych państwa, prawne oraz technologiczne aspekty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Poznają instytucje i organizacje oddziałujące na bezpieczeństwo w sieci, informacyjne i informatyczne aspekty zarządzania kryzysowego, metody pozyskiwania informacji o zagrożeniach, jak również problemy ochrony informacji w organizacjach i instytucjach oraz politykę bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Absolwenci zostaną w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).Ukończenie specjalności umożliwi uzyskanie wiedzy z następujących zagadnień:

 • bezpieczeństwo fizyczne i techniczne systemów komputerowych
 • technologie sieci komputerowych
 • podstawy prawne i normatywne ochrony informacji
 • zasób informacyjny i sposoby jego ochrony
 • bezpieczeństwo informacji w systemach informacyjnych i teleinformatycznych
 • analiza, ocena i zarządzanie ryzykiem w systemach informatycznych
 • ochrona danych w systemie, logika, technika i kryptografia
 • podstawy ICT i rozwiązań praktycznych systemów komunikacji
 • zabezpieczenia i ochrona systemów ICT
 • polityka bezpieczeństwa informacji
 • metody organizacyjne zarządzania ryzykiem
 • kryptograficzna ochrona informacji
 • audyt bezpieczeństwa informatycznego.


jtyduxxhfhhh

Perspektywy zawodowe
Absolwenci znajdą zatrudnienie w organach administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego, organach kontroli państwowej i ochrony prawa, służbach mundurowych oraz w przedsiębiorstwach i spółkach w działach zarządzania i przetwarzania informacji. Będą mogli pracować na stanowiskach związanych z zarządzaniem i inspekcją bezpieczeństwa teleinformatycznego, bankach, siłach zbrojnych, w państwowych instytucjach i jednostkach organizacyjnie zobowiązanych do ochrony i archiwizacji informacji niejawnych i danych osobowych, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych oraz innych podmiotach archiwizujących i zabezpieczających informacje niejawne i dane osobowe. Absolwenci prezentowanej specjalności odnajdą się jako członkowie zarządów, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ogólne i operacyjne oraz za bezpieczeństwo systemów przetwarzania danych osobowych i informacji finansowo-księgowych, jako członkowie działów IT, personel kierowniczy odpowiedzialny za organizację struktur wsparcia teleinformatycznego, administratorzy systemów przetwarzania danych osobowych i informacji finansowo-księgowych, inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego, personel audytu wewnętrznego odpowiedzialny za kontrolę bezpieczeństwa IT.