Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Konferencje naukowe

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu realizując swą misję edukacyjną nie tylko kształci studentów, ale również stanowi aktywny ośrodek życia naukowego i akademickiego. Najlepszym tego przykładem są liczne konferencje naukowe, które organizujemy we współpracy z renomowanymi uczelniami wyższymi z Polski i zagranicy.Konferencje naukowe skupiają środowisko naukowców oraz praktyków. Stanowią forum dyskusyjne dotyczące problemów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Dają możliwość konfrontacji nauki z praktyką poprzez wymianę poglądów i doświadczeń. Podczas spotkań prezentowany jest dorobek naukowy z danej dziedziny oraz najnowsze trendy i rozwiązania. W konferencjach organizowanych przez WSH biorą udział również studenci objęci elitarnym programem Leader Academy.


 

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu była organizatorem kilkudziesięciu konferencji, w tym ogólnopolskich i międzynarodowych:


Integracja a bezpieczeństwo- wybrane aspekty prawne, administracyjne, społeczne i pedagogiczne

(25 kwietnia 2015 r.)


Start w biznes, czyli czego potrzebujesz, aby to praca szukała Ciebie, a nie Ty pracy

(25 marca 2015 r.)


Alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia jako wyzwanie dla współczesnej pedagogiki społecznej– teoria i praktyka

(29 stycznia 2015 r.)


Konsekwencje reformy edukacji i szkolnictwa wyższego

(4 grudnia 2014 r.)

Problemy i perspektywy administracji publicznej – aspekty prawne i psychospołeczne

(21 listopada 2014 r.)


Samorząd terytorialny w kontekście otoczenia instytucjonalnego
(20 czerwca 2014 r.)

Innowacje wolontariatu społeczeństwa w XXI wieku
(18 czerwca 2014 r.)

Aktualne problemy reformowania systemu prawnego Ukrainy
Współorganizatorzy: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesii Ukrainki, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
(13-14 czerwca 2014 r., Łuck, Ukraina)

Pedagogiczne, administracyjne i prawne aspekty funkcjonowania systemu oświaty w Europie - od tradycji do współczesności
(8 czerwca 2014 r., Mielec)

Rola profilaktyki i prewencji w przeciwdziałaniu zagrożeniom społecznym
(23 maja 2014 r.)

Finansowe i ekonomiczne wyzwania Polski w Unii Europejskiej na przełomie dekad

(6 maja 2014 r.)

Bezpieczeństwo w obliczu zmian społecznych – wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne
(5 kwietnia 2014 r.)
 

Lokalna polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
(29 marca 2014 r.)

Życie z FAScynującym Dzieckiem - pedagogiczne, administracyjne i prawne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym
(6 listopada 2013 r.)

Bezpieczeństwo finansowe w dobie kryzysu
(30 października 2013 r.)

Fundusze i instrumenty finansowe szansą na rozwój -
konferencja studencka

(30 września 2013 r.)


Finanse publiczne w Polsce - teoria i praktyka - konferencja studencka

(10 lipca 2013 r.)

 

Współczesne problemy edukacji i szkolnictwa wyższego - konferencja studencka

(23 czerwca 2013 r.)

 

Uwarunkowania pedagogiczne, społeczne i prawne wolontariatu w XXI wieku - konferencja studencka

(24 maja 2013 r.)

 

Substancje psychoaktywne w życiu dzieci i młodzieży - konferencja studencka

(21 maja 2013 r.)


Problemy europeizacji - wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne - międzynarodowa konferencja naukowa

(12-13 kwietnia 2013 r.)

Terroryzm - zagrożenie współczesnego świata - konferencja studencka

(15 marca 2013 r.)


Kryzys finansowy – wybrane aspekty prawne, administracyjne, społeczne i pedagogiczne - konferencja studencka

(28 września 2012 r.)


Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji - międzynarodowa konferencja naukowa

(26 maja 2012 r.)


Pedagogika świata wirtualnego wobec nowych wyzwań - międzynarodowa konferencja naukowa

(17 marca 2012 r.)


Finanse samorządu terytorialnego w Europie - konferencja międzynarodowa
(20 maja 2011 r.)

Jakość administracji publicznej, a jakość życia - aspekty prawne i społeczne
(15 kwietnia 2011 r.)

Kontrola administracji publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej
(25 maja 2011 r.)

Młodzi i media 
(12 kwietnia 2011 r.)

Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie
(16-17 marca 2011r.)


Public relations w polityce - konferencja studencka
(15 grudnia 2010 r.)

Współczesne oblicze patologii społecznych - konferencja ogólnopolska
(4 grudnia 2010 r.)

System praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela w Polsce - środki ochrony wolności i praw
- konferencja studencka
(29 czerwca 2010 r.)

Public relations w organach administracji
- konferencja studencka
(15 czerwca 2010 r.) 

Dyplomacja współczesna – teoria vs praktyka
- konferencja studencka
(10 czerwca 2010 r.)

Profilaktyka i resocjalizacja – współczesne dylematy, problemy, sukcesy
(8 czerwca 2010 r.) 

Elementarze w edukacji wczesnoszkolnej: historia, funkcje, przemiany treści i formy
(29 maja 2010 r.) 

Promocja i reklama widziana oczami studenta dziennikarstwa
(14 maja 2010 r.) 

Rodzina XXI wieku – współczesne zagrożenia - konferencja studencka
(13 maja 2010 r.)

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej - konferencja stidencka
(19 marca 2010 r.) 

XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce
(8 marca 2010 r.) 

Media jako wyzwanie wychowawcze
(18 czerwca 2009 r.) 

Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej
(11-12 maja 2009 r.) 

Style wychowawcze - wybór należy do ciebie
(4 maja 2009 r.)

Bezpieczeństwo międzynarodowe - wyzwania i zagrożenia XXI wieku
(12-13 marca 2009 r.) 

Ocena bezpieczeństwa Polski metodą ekspercką
(12 czerwca 2008 r.)

Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej
(20-21 kwietnia 2008 r.)

Między historią a przyszłością - ponad kulturami i granicami
(4 grudnia 2007 r.) 

Bezpieczeństwo Polski na progu XXI wieku
(1 czerwca 2007 r.)

Bezpieczeństwo międzynarodowe – wyzwania i zagrożenia na progu XXI wieku
(29 maja 2007 r.)

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie
(11 maja 2007 r.)

Dobra administracja - teoria a praktyka

(9-10 maja 2007 r.)

ONZ, UE a problemy bezpieczeństwa międzynarodowego
(20 maja 2005 r.)

Komunikacja marketingowa - kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego?
(17-18 marca 2005 r.)

Polska w Unii Europejskiej - nowy wymiar współpracy międzynarodowej w ochronie środowiska
(17 czerwca 2004 r.)

Informatyzacja narzędziem optymalizacji zysku
(25 marca 2004 r.)

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska
(5 marca 2004 r.)

Europejska Konferencja Public Relations
(15-16 stycznia 2004 r.)

Spółdzielczość w Polsce w XX wieku. Historia, stan obecny - perspektywy rozwoju
(6 listopada 2003 r.)

Stare i nowe media w procesie komunikacji społecznej
- konferencja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
(15 października 2003 r.)

Małe i średnie przedsiębiorstwa w drodze do Unii Europejskiej
(20 maja 2003 r.)

Z dziejów administracji w Małopolsce XVI-XX wieku
(27 marca 2003 r.)

Etyka w działalności gospodarczej: fikcja czy sukces?
(13-14 marca 2003 r.)

Reforma służby zdrowia - szanse i zagrożenia

(5 grudnia 2002 r.)

Dylematy rozwoju kadr w administracji publicznej
(6 kwietnia 2002 r.)

System informacji strategicznej - kluczowy czynnik sukcesu firmy
(1 lutego 2002 r.)

Za i przeciw hipermarketom
(11 kwietnia 2001 r.)