Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Ekonomia

Koncepcja studiów

Studia na kierunku ekonomia przygotowują wykwalifikowaną kadrę ekonomistów dla potrzeb biznesu, administracji oraz organizacji społecznych. Studenci w trakcie studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania różnymi sferami działalności podmiotów rynkowych oraz optymalnego wykorzystania rzadkich zasobów: ludzkich, rzeczowych i finansowych. Studenci poznają zagadnienia społeczne, prawne i ekonomiczne, tworzące podbudowę dla zrozumienia istoty gospodarowania w różnych jego aspektach, analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Program studiów wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z przekształceniami wolnorynkowymi, otwarciem Polski na świat i nowoczesne technologie, umożliwiając absolwentom lepszą adaptację do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. W planie studiów znajdują się przedmioty do wyboru, dzięki czemu studenci mają możliwość samodzielnego kształtowania programu studiów, zgodnie z ich zainteresowaniami oraz preferowaną ścieżką kariery.

 
 

Program studiów na kierunku ekonomia obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: 

 • polityki społecznej i gospodarczej
 • przedsiębiorczości i prowadzenia firmy
 • analizy ekonomicznej
 • finansów publicznych i rynków finansowych
 • ekonomii integracji europejskiej
 • gospodarki regionalnej i funduszy strukturalnych
 • ekonomiki ochrony środowiska
 • podstaw zarządzania, prawa i rachunkowości
 • ochrony własności intelektualnej
 • technologii informacyjnych
 • psychologii, socjologii i filozofii
 • ergonomii oraz bezpieczeństwa i ochrony pracy
 • podstaw marketingu
 • controllingu finansowego.

 
hyrfddrrr
 

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku ekonomia umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej, jest wszechstronnie przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent potrafi profesjonalnie przeprowadzać analizy ekonomiczne i finansowe wspierające podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w teorii gospodarki rynkowej. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach o różnych formach własności i różnych formach organizacyjno-prawnych, jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organizacjach non--profit, instytucjach unijnych, może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Studia uprawniają do kontynuacji kształcenia na tym samym bądź pokrewnych kierunkach studiów drugiego stopnia (magisterskich).