Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Administrowanie odpadami i recyklingiem

 

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę na temat zasad gospodarki odpadami, obowiązków jakie przepisy prawa nakładają na wytwórców odpadów i posiadaczy odpadów, roli państwa oraz samorządu terytorialnego w szeroko pojętym administrowaniu odpadami i recyklingiem. Po ukończeniu tej specjalności absolwent będzie legitymował się znajomością regulacji dotyczących obowiązków, jakie obciążają producentów, importerów i innych przedsiębiorców w związku z recyklingiem. Będzie umiał wskazać zarządowi firmy, jak należy postępować z odpadami, także w procesie ich recyklingu, aby uniknąć nałożenia kary pieniężnej, czy też uznania danego działania lub zaniechania za czyn zabroniony w rozumieniu ustaw szczególnych. Będzie również posiadał wiedzę na temat opłat sanacyjnych.

 

 

Treści programowe

W ramach specjalności administrowanie odpadami i recyklingiem studenci poznają przepisy prawa krajowego i europejskiego oraz zdobywają umiejętności dotyczące szeroko pojętego administrowania odpadami i recyklingiem. W programie specjalności znajdują się szczegółowe regulacje na temat rodzajów odpadów, zasad gospodarowania odpadami w zależności od ich kategorii, przekształcania odpadów, procesów ich odzysku, a także procesów unieszkodliwiania czy mieszania odpadów.

 

reasrrrrrr 
 

Perspektywy zawodowe

Wobec stale zaostrzającej się polityki Unii Europejskiej w kwestii odpadów i obowiązków związanych z recyklingiem absolwent tej specjalności będzie atrakcyjnym kandydatem do pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W związku z członkostwem w UE nasz kraj w najbliższym czasie musi zintensyfikować działania wynikające z konieczności wdrożenia zasad ekologicznej gospodarki odpadami i procesem recyklingu. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w instytucjach państwowych, które będą musiały zająć się tworzeniem ogólnych zasad gospodarki w tym zakresie, w samorządach terytorialnych, gdyż właśnie na nie nakłada się coraz więcej obowiązków z tym związanych, a także w firmach zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem. Wysokie kary pieniężne i szereg obowiązków ustawowych wymuszą na producentach i importerach zatrudnienie osób, które będą miały szeroką wiedzą praktyczną i teoretyczną z zakresu gospodarki odpadami i recyklingu, a więc absolwentów tej specjalności.