Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Studiuj za granicą

 

ERASMUS +

 

 

 

Unijny Program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2015 zastępuję kilka wcześniejszych programów tj.: -LLP Erasmus (Uczenie się przez całe życie-Erasmus), Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Erasmus Tempu, Alfa; Edulink i daje nowe możliwości studentom, absolwentom, wykładowcom oraz pracownikom administracyjnym wyjeżdżającym na studia, praktykę, wolontariat europejski czy też szkolenia. 

 

 

STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

Kto?


 Każdy zainteresowany student WSH (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych) spełniający minimalne kryteria ma szanse na wyjazd na studia od 3 do 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest wystarczająca znajomość języka angielskiego, bądź znajomość języka wykładowego w danej uczelni zagranicznej, dobre wyniki w nauce ( W przypadku dużej liczby zgłoszeń, średnia z ostatnich semestrów będzie czynnikiem składowym całego procesu rekrutacyjnego) oraz motywacja każdego kandydata. Student uprawniony do wyjazdu nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zdrowotnym oraz naukowym.

 

UWAGA!

 

Każdy student WSH, który w ramach wcześniejszego programu Erasmus (studia i praktyka) skorzystał z maksymalnego okresu wyjazdu 12 miesięcy na danym cyklu studiów nie może wyjechać na tym samym cyklu z nowego programu ERASMUS+.

 

 

 

Kiedy?

 

 

 

Na studia każdy student WSH może aplikować najwcześniej na III semestrze studiów licencjackich i magisterskich (deklaracje uczestnictwa w programie należy składać najpóźniej na II semestrze studiów).

 

Uwaga absolwenci:

 

ERASMUS+ umożliwia wyjazd absolwentom WSH wyłącznie na praktykę na maksymalny okres 12 miesięcy. Warunkiem jest złożenie deklaracji uczestnictwa na ostatnim roku studiów licencjackich lub magisterskich, a sam wyjazd musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania statusu absolwenta WSH.


Jak długo?

 

Każdy student i absolwent WSH może maksymalnie wyjechać na okres studiów od 3 do 12 miesięcy (łącznie z praktyką) w ciągu każdego cyklu studiów tj.:

 

 

 

- studia licencjackie – 12 miesięcy (studia + praktyka)

 

- studia magisterskie – 12 miesięcy (studia + praktyka)

 

- jednolite studia magisterskie – 24 miesiące (studia + praktyka)

 

 

 

Gdzie?


Studenci WSH mogą udać się na studia do ponad 140 uczelni partnerskich zlokalizowanych w 22 krajach tj.: Grecja, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Turcja, Litwa, Łotwa, Węgry, Słowacja, Belgia, Cypr, Czechy, Rumunia, Dania, Finlandia, Irlandia, Estonia, Włochy, Holandia, Chorwacja, Słowenia i Malta. Szczegółowy wykaz uczelni, z którymi WSH ma podpisane umowy bilateralne jest dostępny w siedzibie biura Współpracy z Zagranicą (p.103, ul. Traugutta 61a).

 

 

Ubezpieczenie?


 Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej student jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia na czas podróży o pobytu w uczelni partnerskiej (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków).

 

Dofinansowanie?


Kwota dofinansowania przyznana studentom zależy od kierunku ich wyjazdów zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

 

-  mobilność do krajów o zbliżonych kosztach życia : studenci otrzymują dofinansowanie UE w przedziale kwot średnich;

 

 

 

-  mobilność do krajów o wyższych kosztach życia; studenci otrzymują dofinansowanie UE w przedziale kwot wyższych;

 

 

 

-  mobilność do krajów o niższych kosztach życia; studenci otrzymują dofinansowanie UE w przedziale kwot niższych.

 

 

Kraje europejskie uczestniczące w programie zostały podzielone na 3 grupy według kosztów utrzymania, od których to zależy kwota przyznanego stypendium. Wysokość stypendium w zależności od wyboru kierunku ilustruję się następująco:


 

Grupa I

Kraje uczestniczące w programie   o wyższych kosztach życia (500 EUR-studia/ 600 EUR-praktyka)


 

 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein,     Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

Grupa II

Kraje uczestniczące w programie   o średnich kosztach życia (400 EUR-studia/ 500 EUR-praktyka)


 

 Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja,  Cypr,Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja

Grupa III

Kraje uczestniczące w programie  o niższych kosztach życia (300 EUR- studia/400 EUR-praktyka)


 

 Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, była jugosłowiańska republika Macedonii


 

 Dla kogo wyższe dofinansowanie?

 

 

 

 • Studenci niepełnosprawni – od 100 do 200 Euro miesięcznie (studia i praktyki)
 • Studenci z trudną sytuacją materialną otrzymujący stypendium socjalne – od 100 do 200 Euro miesięcznie (studia i praktyki)

 

 

Rekrutacja:

 

 -semestr zimowy: 2014/15 (marzec-kwiecień 2014)

 

-semestr letni: 2014/15 (wrzesień, październik 2014)

 

UWAGA!

 

W przypadku niewykorzystanych funduszy na rok 2014/15, rekrutacja trwa cały rok akademicki!

 

 

Od czego zacząć:

 

 • Upewnij się, że spełniasz wymagane kryteria
 • Wybierz kierunek mobilności
 • Pobierz i wypełnij deklarację chęci uczestnictwa w programie oraz formularz zgłoszeniowy 2014/15 (dołącz CV w języku polskim i angielskim)
 • Złóż dokumenty w biurze Współpracy z zagranicą (pokój 103)
 • Poczekaj na wyniki rekrutacji

 

 

 SPOSÓB ROZLICZANIA ECTS ZDOBYTYCH W TRAKCIE STUDIÓW /    PRAKTYK ZA GRANICĄ

 

 Każdy stypendysta Erasmusa powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej albo praktyki odbywanej w zagranicznej instytucji. Oznacza to uznanie zagranicznego okresu studiów lub praktyki za równoważne w stosunku do okresu studiów lub praktyki w kraju.

Pierwszym niezbędnym warunkiem zaliczenia studiów albo praktyki jest zatwierdzenie programu zajęć planowanych w zagranicznej uczelni albo programu praktyki przez macierzystą uczelnię przed wyjazdem studenta. Służy temu podpisanie „Porozumienia o programie zajęć” lub „Porozumienia o programie praktyki” przez trzy strony: uczelnię macierzystą, uczelnię lub instytucję przyjmującą i studenta. Ewentualne zmiany wprowadzane do programu zajęć lub praktyki po jego podpisaniu muszą być zatwierdzane na piśmie.

Wszelkie dokumenty związane z zaliczeniem powinny być zatwierdzane i podpisywane przez kompetentne osoby w dziekanacie wydziału studenta.

 

Drugim niezbędnym warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia studiów lub praktyki jest oczywiście zrealizowanie ustalonego programu. W przypadku studiów potwierdzeniem jest otrzymanie z uczelni partnerskiej wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen („Wykaz zaliczeń”/Transcript of Records) wraz z zaświadczenia o okresie pobytu. W przypadku praktyki potwierdzeniem jej pozytywnego ukończenia jest uzyskanie zaświadczenia o czasie pobytu oraz dokumentu stwierdzającego zrealizowanie zakładanego programu wraz z oceną wystawioną przez przyjmującą instytucję.

 

  Zaliczenie okresu studiów i praktyki odbywanej za granicą

 

 W zasadach zaliczania okresu studiów szkoła wyższa uwzględnia:

 

  •sposób przeliczania ocen uzyskanych przez studentów w uczelni zagranicznej na lokalną skalę ocen;

 •sposób uzupełniania ewentualnych różnic programowych w przypadku, gdy nie jest możliwe zaliczenie studentowi przedmiotów obowiązkowych w uczelni macierzystej w danym semestrze/roku ze względu na brak ich odpowiedników/zamienników wśród przedmiotów zaliczonych za granicą.

 

Z uwagi na liczne nieporozumienia związane z akademickim uznawaniem okresu studiów odbytych za granicą oraz z koniecznością zaliczenia przez studentów wszystkich przedmiotów wchodzących w skład kanonu obowiązkowego (związanego ze standardem kształcenia), zaleca się sporządzanie „potwierdzenia (karty) uznania zaliczeń”, w którym zostanie określone, odpowiednikami jakich przedmiotów z programu studiów uczelni macierzystej będą przedmioty wymienione w porozumieniu o programie zajęć i zaliczone przez studenta w uczelni zagranicznej.

 

 

 

Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy uczelnią a Narodową Agencją, przygotowując „Porozumienie o programie zajęć” uczelnia powinna minimalizować różnice programowe oraz zawsze dokładnie definiować rozbieżności przed wyjazdem studenta. Student powinien mieć więc jak najmniej przedmiotów „do zaliczenia” czy „do uzupełnienia” po powrocie ze stypendium.

 

 

 

Uczelnia powinna jak najbardziej elastycznie podchodzić do zaliczania przedmiotów realizowanych za granicą oraz zagranicznych praktyk. Bez elastyczności w tym względzie nie jest możliwa efektywna współpraca w ramach programów wymiany studentów.

 

Szczegółowych informacji udziela:


DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

ul. Traugutta 61a
26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 048 363 22 90 w. 45
e-mail: zagranica@wsh.pl,

Godziny pracy: wt. – sob. godz. 8.00 – 16.00

 

 

POBIERZ FORMULARZ APLIKACYJNY - STUDIA ERASMUS+

POBIERZ-STUDIA-STAWKI Z DODATKIEM SOCJALNYM I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH