Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Wyjazdy pracownicze

Wyjazdy pracownicze

Zasady ogólne realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 (STA)

 

1. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią, posiadającą Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education – Karta ECHE) ważną w bieżącym roku akademickim, z którą została podpisana umowa międzyinstytucjonalna, przewidująca wymianę nauczycieli akademickich. Listę uczelni, z którymi znajduje się w Dziale współpracy   z zagranicą i gablocie informacyjnej- Program Erasmus +.

2. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu Erasmus powinien spełniać następuje kryteria formalne:
      
2.1. Musi być pracownikiem WSH w Radomiu;
2.2. Podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna;
2.3. Powinien być nauczycielem akademickim WSH. 

Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O jej uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej WSH. Jeżeli nauczyciel akademicki posiada obywatelstwo inne niż państwa UE lub EOG, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta Erasmusa.


3. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.
4. Do kategorii STA zalicza się także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami WSH.
5. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej powinien rozpocząć się
i zakończyć w okresie  obowiązywania umowy pomiędzy WSH a Agencja Narodową pomiędzy 1 lipca a 30 września danego roku akademickiego.
6. Standardowy okres pobytu nauczyciela akademickiego WSH w uczelni partnerskiej powinien wynosić od 2 do 5 dni doliczając dwa dni na podróż do i z uczelni (2+2, 3+2, 4+2, 5+2). Przepisy programu Erasmus dopuszczają również pobyt dłuższy (max. 2 m-ce), z tym, że czas pobytu w instytucji lub uczelni partnerskiej, w przypadku, gdy ma przekroczyć 7dni (5+2), uzależniony jest od wysokości środków finansowych przyznanych WSH przez Agencję Narodową Programu Erasmus na dany rok akademicki.
7. Podczas jednego standardowego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. W przypadku wyjazdów dłuższych niż standardowe (ponad 5 dni roboczych) nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia większej liczby godzin.

Uwaga!

Ze względu na ograniczone fundusze, wyjazdy nauczycieli akademikcich na maksymalny okres 2 m-cy tj. 60 dni nie są możliwe.
8. Wyjazd może być realizowany w jednym z następujących krajów:


Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia,  Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, Turcja.


9. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.


Rekrutacja

10. Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdem, powinni złożyć w Dziale współpracy z zagranicą:

-Podanie;

-CV napisane w języku angielskim lub w języku kraju, do którego planują się udać;

-Individual Teaching Programme;

 

Komplet dokumentów przyjmowany jest w trakcie całego roku akademickiego, wyjazdy zaś realizowane są  na przełomie listopada/grudnia oraz maja/czerwca.

Grant

11. Nauczycielowi akademickiemu wyjeżdżającemu do uczelni partnerskiej przysługuje grant, który zostanie przyznany w wysokości oraz według zasad podziału grantu zatwierdzonych przez Kanclerza WSH na dany rok akademicki.
12. Stypendium otrzymane przez nauczyciela akademickiego ma charakter uzupełniający
i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. 
13. Nauczyciel akademicki ma możliwość zrealizowania wyjazdu bez stypendium z budżetu Programu Erasmus (tzw. wyjazdy bez stypendium), wówczas wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego stypendium, muszą być spełnione.


Realizacja wyjazdu

15. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa.
16. Przekazanie grantu nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Grant zostanie wypłacony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
17. Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia  na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków). 
18. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany przywieźć z uczelni przyjmującej następujące dokumenty:


18.1. Pisemne zaświadczenie o okresie pobytu (Letter of Confirmation) w tej uczelni wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno zostać sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej;
18.2. Indywidualny program nauczania (Individual Teaching Programme) podpisany i opieczętowany przez uczelnię partnerską.

Po powrocie

19. Po powrocie z uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczyć do Działu współpracy z zagranicą WSH dokumenty wymienione w pkt. 18 w terminie wyznaczonym w umowie, o której mowa w pkt. 15.
20. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej Narodowej Agencji. Login i hasło dostępu do ankiety zostaną wysłane nauczycielom akademickim drogą mailową.

 

DOFINANSOWANIE NA WYJAZDY - STAWKI DZIENNE

Zasady ogólne realizacji wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych w roku akademickim 2014/2015-STT

 

1. Program Erasmus+ szkolenia, realizowany na WSH jest skierowany do pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (pracownicy administracji wydziałowej i centralnej).
2. Pracownik, ubiegający się o wyjazd na szkolenie w ramach programu Erasmus, powinien spełniać poniższe warunki formalne:

2.1. Musi być pracownikiem WSH;
2.2. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O jej uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej WSH. Jeżeli pracownik posiada obywatelstwo inne niż państwa UE lub EOG, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta Erasmusa.

3. Celem wyjazdu jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane
z charakterem pracy wykonywanej na WSH, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie.
4. Szkolenie w ramach programu Erasmus należy zrealizować w okresie obowiązywania umowy między WSH a Agencją Narodową programu Erasmus pomiędzy 1 lipca a 30 września danego roku akademickiego.  
5. Standardowy okres pobytu pracownika WSH w instytucji przyjmującej/uczelni partnerskiej wynosi minimum jeden tydzień (5 dni szkolenia + 2 dni na dojazd). Przepisy programu Erasmus+ dopuszczają również pobyt dłuższy (od 1 do 6 tygodni), z tym że czas pobytu w instytucji lub uczelni partnerskiej, w przypadku, gdy ma przekroczyć 7 dni, uzależniony jest od wysokości środków finansowych przyznanych WSH przez Agencję Narodową Programu Erasmus na dany rok akademicki6. Pracownik znajduje instytucję, w której będzie odbywał szkolenie wraz z Koordynatorem Programu.
7. Wyjazdy pracowników administracyjnych mogą być realizowane w przedsiębiorstwie lub uczelni zagranicznej, która posiada Kartę ECHE.
8. Wyjazdów szkoleniowych nie można odbyć w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie programami unijnymi.
9. Szkolenie może być realizowane w jednym z następujących krajów:  


Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia,  Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, Turcja.

 


10. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
Rekrutacja

11. Pracownicy administracyjni zainteresowani wyjazdem, powinni złożyć w Dziale współpracy z zagranicą:

- Podanie;

-CV napisane w języku angielskim lub w języku kraju, do którego planują się udać;

-Individual Training Programme;

 

Komplet dokumentów przyjmowany jest w trakcie całego roku akademickiego, wyjazdy zaś realizowane są  na przełomie listopada/grudnia oraz maja/czerwca.

Grant

12. Pracownikowi wyjeżdżającemu na szkolenie przysługuje grant, który zostanie przyznany w wysokości oraz według zasad podziału grantu zatwierdzonych przez Kanclerza WSH na dany rok akademicki.
13. Stypendium otrzymane przez pracownika administracyjnego ma charakter uzupełniający i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych
z wyjazdem i pobytem u instytucji przyjmującej. Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów podróży i pobytu w instytucji przyjmującej.
14. Pracownik ma możliwość zrealizowania wyjazdu bez stypendium z budżetu Programu Erasmus (tzw. wyjazdy bez stypendium), wówczas wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego stypendium, muszą być spełnione.


Realizacja wyjazdu

16. Z każdym pracownikiem, zakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu Erasmus, zostanie zawarta pisemna umowa.
17. Przekazanie grantu pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Grant zostanie wypłacony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
18. Przed wyjazdem do instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia  na czas podróży i pobytu
w instytucji przyjmującej (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków).
19. Pracownik jest zobowiązany przywieźć z instytucji przyjmującej następujące dokumenty:

19.1. Pisemne zaświadczenie o okresie pobytu (Letter of Confirmation) w tej instytucji. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o charakterze odbytego szkolenia. Zaświadczenie to powinno zostać sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej;
19.2. Indywidualny Program Szkolenia (Individual Training Programme) podpisany i opieczętowany przez uczelnię partnerską.

Po powrocie

20. Po powrocie z uczelni partnerskiej pracownik administracyjny jest zobowiązany dostarczyć do Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich dokumenty wymienione w pkt. 19 w terminie wyznaczonym w umowie, o której mowa w pkt. 16.
21. Po powrocie z uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej pracownik powinien wypełnić ankietę dostępną na stronie Narodowej Agencji. Login i hasło dostępu do ankiety zostaną wysłane pracownikom administracyjnym drogą mailową.

DOFINANSOWANIE NA WYJAZDY - STAWKI DZIENNE