Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Monitorowanie losów zawodowych absolwentów

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w swej ponad 15- to letniej historii wykształciła już ponad 7000 absolwentów.

Do prowadzenia badania losów absolwentów wszystkie uczelnie akademickie w Polsce zostały zobligowane przepisami znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z dniem 1 października 2011 roku.


Monitorowanie jest jedną z metod oceny i weryfikacji procesu kształcenia w odniesieniu do wymagań rynku. Pierwotnym motywem podjęcia badań była dbałość o jakość kształcenia poszczególnych szkół wyższych rozumiana jako modyfikacja programów lub metod kształcenia. Obecnie w wielu krajach szkoły wyższe prowadzą badania losów zawodowych absolwentów. Coraz częściej są to badania systemowe obejmujące coraz większą liczbę organizacji, a docelowo cały kraj.


W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu badanie losów absolwentów ma charakter
ankietowy i jest poufne,co
oznacza, że uzyskane informacje służą wyłącznie do utworzenia
zestawień statystycznych.Monitoring losów zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu miał do tej
pory charakter
wybiórczy - prowadziły go niektóre wydziały. Od roku akademickiego 2012/13
w ramach działalności Biura Kariery,
monitorowanie losów absolwentów odbywa się na bieżąco.

Pierwszy etap badań przeprowadzony został w okresie wrzesień- listopad 2013 r. i objął 
absolwentów studiów:
stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, inżynierskich oraz
uzupełniających magisterskich, którzy zakończyli
naukę i przystąpili do obrony pracy
dyplomowej od roku akademickiego 2008/2009 do końca lipca 2013 r. Kolejne
badanie
przeprowadzone zostanie po 3 latach od ukończenia studiów i po 10 latach od ukończenia studiów.
Ankieta monitorująca losy absolwentów została dwukrotnie przesłana drogą e-mailową do ponad
7268 osób
(2*3634). Z powodu zmiany serwera Uczelni, nie ma możliwości przebadania drogą
elektroniczną absolwentów
sprzed roku akademickiego 2008/2009.

Część studentów wypełniła ankietę osobiście.

Łącznie, kwestionariusz ankiety wypełniło:
 
-75 % absolwentów studiów licencjackich, stacjonarnych, kierunku Administracja, 
rok ukończenia 2013;
-21 % absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Administracja; 
rok ukończenia 2013;
-14 % absolwentów studiów magisterskich, niestacjonarnych, kierunku Administracja; 
rok ukończenia 2013;
-11% absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Administracja; 
rok ukończenia 2012;
-5% absolwentów studiów magisterskich, niestacjonarnych, kierunku Administracja; 
rok ukończenia 2012;
-25,00% absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Dziennikarstwo
 i komunikacja
społeczna; rok ukończenia 2013;
-20,00%  absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Stosunki 
międzynarodowe;
rok ukończenia 2013;
-12,50%  absolwentów studiów licencjackich, niestacjonarnych, kierunku Pedagogika;
 rok ukończenia 2013.


Wyniki ankiet prezentujemy poniżej.


Administracja, licencjat, stacjonarne, rok ukończenia 2013
Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
Administracja, magister, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
Administracja, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2012
Administracja, magister, niestacjonarne, rok ukończenia 2012
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, licencjat, niestacjonarne,
rok ukończenia 2013
Stosunki międzynarodowe, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2013
Pedagogika, licencjat, niestacjonarne, rok ukończenia 2013

Zwracamy się do wszystkich naszych Absolwentów, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety,

z prośbą o udział w badaniu!


Zebrane wyniki stanowić będą dla nas cenne źródło informacji. Gwarantujemy poufność danych

i odpowiedzi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wypełnienie ankiety polega na

postawieniu X przy właściwej odpowiedzi. Pytania wymagające innej formy odpowiedzi zaopatrzone

są we wskazówki. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 4 minut.Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.Ankieta monitorująca losy zawodowe Absolwentów WSH- wypełniana w okresie od 3-6

miesięcy od ukończenia studiów