Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Psychologia wspomagania rozwoju

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Psychologia wspomagania rozwoju stanowi nową gałąź psychologii stosowanej. Łączy w sobie problematykę psychologii rozwoju człowieka, psychopatologii, psychologii wychowania i psychologii klinicznej. Specjalność skierowana jest do studentów myślących o pracy na rzecz optymalizacji rozwoju osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych. Studenci zdobywają wiedzę na temat przyczyn i patomechanizmów różnych zaburzeń rozwojowych, uczą się diagnozowania potencjału rozwojowego i zapoznają się z metodami wspomagania rozwoju poszczególnych sfer psychicznych zarówno osób w normie, jak i z rozmaitymi zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi. Studenci uzyskują również wiedzę na temat monitorowania i wspomagania głównych środowisk wychowawczych, takich jak: rodzina, przedszkola, szkoły i instytucje opiekuńcze. Ponadto w programie studiów podejmowana jest problematyka aktywizacji seniorów.


20140225kjjj


Studia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

» psychopatologii rozwojowej
» diagnozy psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
» pomocy psychologicznej w chorobach somatycznych
» interwencji psychologicznej w rozwiązywaniu problemów rozwojowych
» porozumiewania się w relacjach pomagania
» metod terapii i wspomagania rozwoju
» konstruowania programów wspomagania rozwoju
» psychostymulacji umiejętności twórczych
» wspomagania rozwoju w procesie wychowania
» psychostymulacji rozwoju osób starszych
» psychologii starościPerspektywy zawodowe
Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w różnego typu ośrodkach szkolno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych. Mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i seniorów (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze). Zdobyte wykształcenie przydatne jest do pracy w firmach, stowarzyszeniach, fundacjach i różnorodnych organizacjach pozarządowych realizujących programy psychoedukacyjne. Absolwent specjalności psychologia wspomagania rozwoju może również podjąć zatrudnienie w uniwersytetach trzeciego wieku.