Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Psychologia społeczna

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Psychologia społeczna jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin psychologii w naszym kraju. Studia na tej specjalności pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego wpływu społecznego, a więc tego, jak ludzie wpływają na myśli, uczucia i zachowania innych ludzi. Program studiów obejmuje różnorodne aspekty ważnych zjawisk społecznych. Studenci zdobywają umiejętności analizowania, diagnozowania, projektowania, a także animowania i kierowania aktywnością zarówno jednostek, jak i grup społecznych, np. rodzina, zespół pracowników, organizacje biznesowe, polityczne, szkoła czy społeczeństwo. Kompetencje kształtowane w trakcie studiów na tej specjalności stanowią podstawę skutecznych oddziaływań psychologicznych w rozwiązywaniu różnorodnych problemów społecznych.

652

Studia w ramach specjalności koncentrują się wokół następujących zagadnień:
» poznania społecznego
» postaw i ich zmiany
» pomagania, przyjaźni i miłości
» atrakcyjności interpersonalnej
» agresji, uprzedzeń, dyskryminacji
» konformizmu i posłuszeństwa
» psychomanipulacji
» procesów grupowych
» przywództwa i władzy
» reklamy i mediów
» marketingu i zachowań konsumenckich
» komunikacji społecznej
» rozwiązywania konfliktów społecznych


  

Perspektywy zawodowe
Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach zajmujących się badaniem opinii społecznej i badaniami rynkowymi. Może znaleźć zatrudnienie w firmach konsultingowych i szkoleniowych, agencjach reklamowych, działach zarządzania zasobami ludzkimi oraz działach marketingu firm komercyjnych. Swoją fachową wiedzę i umiejętności może wykorzystać w mediach, organizacjach pozarządowych oraz na różnych szczeblach administracji publicznej. Będzie cennym pracownikiem w firmach i instytucjach, w których wymagane są umiejętności mediacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów międzygrupowych, podnoszenia produktywności grupy, budowania wizerunku firmy i osób publicznych, przygotowywania wystąpień publicznych oraz rozumienia różnorodnych zjawisk psychospołecznych.