Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Psychologia kliniczna

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Celem studiów na tej specjalności jest przekazanie gruntownej wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności w zakresie rozpoznawania i zapobiegania różnorodnym zaburzeniom psychicznym w wymiarze jednostkowym i społecznym.
Studenci zapoznawani są z uwarunkowaniami i mechanizmami kształtowania się zaburzeń zachowania, osobowości czy też chorób psychicznych. Podczas studiów przekazywana jest wiedza dotycząca zarówno czynników stymulujących, jak i blokujących rozwój psychiczny i funkcjonowanie psychospołeczne człowieka. Studenci nabywają umiejętności udzielania podstawowej pomocy osobom w różnym wieku, niepotrafiącym samodzielnie rozwiązać swoich kłopotów życiowych. Poznają zasady psychoprofilaktyki, psychoterapii i rehabilitacji psychologicznej.
Program studiów w ramach specjalności koncentruje się m.in. na:
» psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
» psychologii klinicznej człowieka dorosłego
» psychologii klinicznej chorób somatycznych
» neuropsychologii
» niepełnosprawności umysłowej
» psychoseksuologii
» psychologii uzależnień
» stresie i jego przezwyciężaniu
» psychodiagnostyce
» poradnictwie psychologicznym
» psychoterapii
» rehabilitacji psychologicznej
» interwencji kryzysowej
» psychologii zdrowia
» psychoprofilaktyce


 

Perspektywy zawodowe
Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi doświadczającymi różnorodnych problemów natury psychologicznej. Zdobyta wiedza i umiejętności stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia w zakładach opieki leczniczej, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologicznych, fundacjach przeciwdziałających patologiom społecznym, organizacjach samopomocowych związanych z opieką społeczną, ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, domach pomocy społecznej, w opiece paliatywnej. Absolwent specjalności psychologia kliniczna może także podjąć pracę w ramach prywatnej praktyki psychologicznej.