Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Psychologia sądowa i penitencjarna

Koncepcja studiów w ramach specjalności
Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalności, posiądą wiedzę psychologiczną przygotowującą ich do podjęcia współpracy z policją i wymiarem sprawiedliwości. Poznają przyczyny i uwarunkowania zachowań przestępczych. Zdobędą umiejętności diagnozowania sądowego i penitencjarnego, a także poznają sposoby zapobiegania zachowaniom przestępczych.
Program studiów obejmuje opiniowanie psychologiczno-sądowe, np.: o niepoczytalności, ubezwłasnowolnieniu, ocenę wiarygodności zeznań świadków i wyjaśnień osób podejrzanych, problematykę resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności. Ponadto studenci zdobywają wiedzę w zakresie typowania sprawców przestępstw profilowania) oraz kształcą umiejętności mediacji i negocjacji.Studia w ramach specjalności opierają się na tematach z następujących obszarów:
» diagnozowanie sądowe i penitencjarne
» psychologiczne metody badania sądowego
» opiniowanie sądowe dorosłych sprawców przestępstw
» opiniowanie nieletnich sprawców czynów karalnych
» opiniowanie psychologiczno-sądowe w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych
» psychologia penitencjarna
» resocjalizacja i terapia sprawców przestępstw w warunkach otwartych i w zakładach zamkniętych
» wiarygodność zeznań świadków
» patologie społeczne
» zaburzenia zachowania
» negocjacje i mediacje
» psychoprofilaktyka społecznaPerspektywy zawodowe
Specjalność adresowana jest do tych, którzy zamierzają współpracować z policją, sądami i więziennictwem. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w oddziałach psychiatrii sądowej, w kuratorskiej służbie sądowej, w zakładach karnych, aresztach śledczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach i zakładach poprawczych, w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych i świetlicach socjoterapeutycznych. Ponadto przygotowany jest do pracy w instytucjach i ośrodkach związanych z profilaktyką zachowań ryzykownych, w ośrodkach pomocy społecznej w zakresie poradnictwa postpenitencjarnego, w centrach pomocy rodzinie i w ośrodkach wczesnej interwencji.