Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem studiów jest wzbogacenie kształcenia pedagogicznego o wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej oraz z zakresu prawa i metodyki działalności prewencyjnej, a także zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie rozwiązywania problemów adaptacyjnych jednostek i grup, usprawniania społecznego funkcjonowania człowieka, a także wspomagania rodzin w różnych sytuacjach kryzysowych. Studia na kierunku pedagogika o specjalności prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych mają za zadanie przygotowanie specjalistów do pracy z osobami i grupami mającymi problemy adaptacyjne, nie radzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Absolwent specjalności posiada umiejętności z zakresu: budowania programów profilaktycznych, prewencyjnych i naprawczych, posługiwania się przepisami polskiego i europejskiego prawa, będącego podstawą rozwiązywania problemów społecznych, zarządzania sytuacją kryzysową oraz kształtowania polityki informacyjnej w zarządzaniu kryzysowym i współpracy z lokalną społecznością. Studia dają absolwentom kwalifikacje do projektowania i realizowania programów interwencyjnych w sytuacjach kryzysu jednostki/grupy, przygotowują fachowców w zakresie umiejętności diagnostyczno-konsultacyjnych i poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze, kryzysy rodzinne, kryzysy rozwojowe, a także problemy adaptacyjne związane z uczestnictwem w skomplikowanym dziś świecie instytucji.
Studia w ramach specjalności koncentrują się głównie na wiedzy z zakresu:

 • psychologii konfliktu i kryzysu
 • wybranych zagadnień patologii społecznej
 • interwencji kryzysowej
 • podstaw profilaktyki społecznej
 • stresu i metod radzenia sobie z nim
 • zarządzania ryzykiem i konfliktami
 • zarządzania kryzysowego
 • strategii pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • komunikacji interpersonalnej
 • ochrony informacji niejawnych


fgdhhhhhh


Perspektywy zawodowe

Zdobyte kompetencje pozwalają na pracę w charakterze funkcjonariuszy służb mundurowych m.in. w instytucjach organów ścigania i resortu wymiaru sprawiedliwości (zakłady karne, areszty śledcze, policja), sądach (w charakterze kuratora sądowego), ośrodkach interwencji kryzysowej, straży miejskiej oraz organizacjach pozarządowych mających w swoich celach statutowych przeciwdziałanie patologiom społecznym (fundacje i stowarzyszenia). Absolwent będzie także przygotowany do pracy w poradniach wychowawczo-zawodowych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Ponadto studia przygotowują specjalistów do pracy na stanowiskach pedagogów szkolnych, pracowników „telefonów zaufania”, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się problemami patologii społecznych, pracowników instytucji samorządowych zajmujących się problemami socjalnymi mieszkańców, wychowawców ulicznych (streetworker).