Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Podstawa prawna działalności uczelni

Uczelnia jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, założoną przez Ośrodek Edukacyjny „Absolwent” sp. z o.o. w Radomiu. Utworzona została w 1998 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-128/RO/98 z dnia 4 lipca 1998 roku. Zgodnie z tą decyzją przyjęła nazwę: Wyższa Szkoła Ekonomii Stosowanej  i Handlu Zagranicznego z siedzibą w Radomiu i uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalnościach handel zagraniczny, zarządzanie finansami.
 

Decyzją nr DNS-1-0145-169/RO/98 z dnia 29 lipca 1998 roku Minister Edukacji Narodowej wpisał Uczelnię do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem drugim.
 

14 września 1999 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-654/RO/99 Uczelnia otrzymała uprawnienia do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności komunikacja społeczna i public relations.
 

W 2000 roku władze i założyciel Uczelni wystąpiły z wnioskiem o zmianę nazwy na Wyższa Szkoła Handlowa. Minister Edukacji Narodowej w odpowiedzi na powyższy wniosek wydał decyzję nr DNS-1-0145-514/EKO/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 roku o zmianie nazwy Uczelni.
 

Uprawnienia do prowadzenia kolejnej specjalności administracja publiczna, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu otrzymała na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-375/RO/01 z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
 

W kolejnym roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał decyzję  nr DSW-3-4003-595/WB/02 z dnia 9 maja 2002 roku uprawniającą Uczelnię do kształcenia na poziomie inżynierskim w specjalności informatyka stosowana.
 

W związku z obowiązkiem przyporządkowania specjalności do kierunku studiów, Uczelnia wystąpiła z wnioskami o takie przyporządkowanie. Kolejnymi decyzjami Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał Wyższej Szkole Handlowej uprawnienia do prowadzenia następujących kierunków studiów zawodowych pierwszego stopnia:

 1. Stosunki Międzynarodowe, specjalności: handel zagraniczny i zarządzanie finansami, studia licencjackie, decyzja nr DSW-3-4003-1115/JP/03 z dnia 7 listopada 2003 roku, decyzja nr DSW-3-4003-751/JP/04 z dnia 31 maja 2004 roku,
 2. Administracja, specjalność administracja publiczna, studia licencjackie, decyzja nr DSW-3-4003-1040/JP/04 z dnia 2 lipca 2004 roku,
 3. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalność komunikacja społeczna i public relations, studia licencjackie, decyzja nr DSW-3-4003-1039/JP/04 z dnia 2 lipca 2004 roku,
 4. Informatyka, specjalność informatyka stosowana, studia inżynierskie, decyzja nr DSW-3-4003-758/JP/04 z dnia 9 czerwca 2004 roku,
 5. Pedagogika, studia licencjackie, decyzja nr DSW-2-06-4003-252/07 z dnia 6 lipca 2007 roku.

 

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-2055-5/KT/09 z dnia 20 lipca 2009 roku Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja.
 

19 kwietnia 2011 roku na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-14171-2/IŻ/11 Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.
 

Decyzją nr DNS-WUN-6014-15968-35/AW/11 z dnia 27 maja 2011 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z powodu wprowadzenia elektronicznego rejestru uczelni,  zmienił numer rejestrowy Uczelni na 142.
 

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-14898-4/SH/11 z dnia 1 czerwca 2011 roku Wydział Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.
 

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 2013 roku Wydział Nauk Prawnych otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia (na podstawie decyzji nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.45.4.2013.AN) oraz na kierunku Zarządzanie (na podstawie decyzji nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.46.4.2013.AN).
 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 2013 roku nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.91.3.2013.AN Wydział Zamiejscowy w Mielcu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2013 roku nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.215.3.2013.AN Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Prawo w biznesie, profil praktyczny.

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.204.4.2013.AN Wydział Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Psychologia, profil ogólnoakademicki.


W dniu 21 marca 2014 roku, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze DKN.ZNU.6022.294.3.2013/14.AN, Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych WSH otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, profil ogólnoakademicki.


Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu decyzją Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymała pozytywne oceny jakości kształcenia na kierunkach:

 1. Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna – Uchwała Nr 439/2006 PPKA z dnia 22 czerwca 2006 r.
 2. Administracja – Uchwała Nr 299/2008 PPKA z dnia 15 maja 2008 r.
 3. Stosunki Międzynarodowe – Uchwała Nr 259/10 PPKA z dnia 25 marca 2010 r.
 4. Informatyka – Uchwała Nr 354/2011 PPKA z dnia 2 czerwca 2011 r.
 5. Administracja – Uchwała Nr 360/2014 PPKA z dnia 26 czerwca 2014 r.

 

Obecnie Uczelnia kształci studentów na ośmiu kierunkach studiów zawodowych pierwszego stopnia oraz na trzech kierunkach studiów drugiego stopnia.
 

W ramach Uczelni funkcjonują cztery wydziały:

 1. Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych (a w nim: Zakład Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Państwa);
 2. Wydział Nauk Prawnych (a w nim: Zakład Administracji Publicznej);
 3. Wydział Nauk Humanistycznych (a w nim: Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Zakład Wychowania i Dydaktyki),
 4. Wydział Zamiejscowy w Mielcu.

 

Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje:

 • Statut Wyższej Szkoły Handlowej nadany przez Założyciela Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z dnia 31 marca 2012 roku;
 • Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przyjęty na posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z dnia 16 marca 2012 roku.