Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Studenckie koła naukowe

W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu działają koła naukowe powołane do życia z inicjatywy studentów uczelni. Celem ich istnienia jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie indywidualnych zainteresowań naukowych młodych ludzi. Uczestnicy kół prowadzą badania, współpracują z organizacjami studenckimi innych uczelni, nawiązują kontakty z instytucjami i przedsiębiorstwami, zapraszają ciekawych gości, organizują wyjazdy, biorą udział w konferencjach i sympozjach. Ważnym elementem działalności studentów w kołach jest pisanie i publikowanie prac naukowych.
Studenckie koła naukowe działające w WSH w Radomiu i w Wydziale Zamiejscowym w Mielcu:

 • Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego Securitas

Studenci należący do Koła zajmują się organizacją szkoleń, wizyt studyjnych, sympozjów, konferencji naukowych z następujących obszarów tematycznych: zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego,wykluczenie społeczne (bezdomność, uchodźcy i emigranci,bezrobocie,ubóstwo), strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju – EUROPA - 2020, przestępczość, zagrożenia współczesnej rodziny, mniejszości narodowe i etniczne, polityka bezpieczeństwa, system obrony państwa. Aktywne włączanie się w inicjatywy podejmowane przez władze WSH w Radomiu. Organizują Dzień Bezpieczeństwa w WSH, organizują spotkania tematyczne z ciekawymi ludźmi zajmującymi się problemami bezpieczeństwa i specjalistami wybranych dziedzin, podejmują i prowadzą działania naukowo- badawcze. Opiekun Koła: prof. nadzw. dr hab. Jan Kutyła.

 • Koło Młodych Informatyków
Koło Młodych Informatyków jest formą aktywności naukowej studentów, zwiększającej zainteresowania związane z działalnością naukową i dydaktyczną Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
W ramach koła, studenci biorą udział m.in. w międzynarodowych konkursach Google Online Marketing Challenge oraz Microsoft Imagine Cup. Uczestnicy koła mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu organizowania kampanii Adwords oraz certyfikatu Google potwierdzającego wiedzę z tego zakresu wiedzy.
Opiekunem koła jest mgr inż. Łukasz Wójcicki.
 • Koło Naukowe Psychologii
Studenci należący do Koła realizują różnorodne projekty na rzecz środowiska lokalnego, między innymi: warsztaty- Psychologiczne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania dzieci w rodzinach przemocowych oraz kazirodczych, Kształtowanie zdrowego wizerunku własnego w ramach  treningu personalnego, Podróże kształcą (wykształconych?), organizują wizyty studyjne w ośrodkach pracy z młodzieżą: ARKA, KARAN i innych, biorą udział w wokandzie, w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich,  współpracują z Mielecką Akademią Rozwiązywania Problemów Wychowawczych przy WSH. Ponadto prowadzą badania naukowe na temat

poziomu wiedzy młodzieży licealnej miasta Mielca na temat HIV/AIDS oraz 

psychologicznych aspektów przemocy skierowanej do kobiet. Opiekunem Koła jest dr Paweł Nowak.

 • Koło Naukowe Młodych Pedagogów
Podobnie jak inne Koła, studenci pod okiem opiekuna naukowego prowadzą badania naukowe na temat

kondycji organizacji Trzeciego Sektora w Subregionie Radomskim – obszar badań: polityka społeczna

oraz przejawów niedostosowania społecznego młodzieży- III klas gimnazjum regionu radomskiego, organizują i uczestniczą w licznych konferencjach naukowych, otwartych seminariach naukowych, publikują w zakresie prowadzonych badań naukowych i konferencji. Biorą czynny udział w licznych projektach na rzecz środowiska lokalnego: udzielając się w akcji Szlachetna paczka, w spotkaniu mikołajkowym na oddziale Dziecięcym Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, w spotkaniu z dziećmi w Rodzinnych Domach Dziecka w Radomiu, w pikniku studentów z seniorami DPS.
 • Koło Naukowe Młodych Pedagogów Społecznych
Koło działa na Wydziale Zamiejscowym w Mielcu. W zakresie swej działalności prowadzi badania naukowe o profilaktyce HIV/AIDS, organizuje konferencje naukowe, prowadzi warsztaty pod nazwą- Wsparcie społeczne osób bezrobotnych. W ramach Koła, studenci zorganizowali spotkanie mikołajkowe na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Powiatowego w Mielcu i spotkania woluntarystyczne z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Mielcu. Opiekunem Koła jest dr Andrzej Gołębiowski.
 • Studenckie Koło Badań Społecznych

Koło badań społecznych działa w Wyższej Szkole Handlowej od wielu lat. W ramach swojej pracy prowadzi      działalność naukowo –badawczą, popularyzatorsko –środowiskową i organizacyjną. Uczestnicy koła odbywają dyskusje na wybrane tematy związane z współczesnymi problemami społecznymi, etycznymi i edukacyjnymi. Prowadzą interesujące ich badania pod kierunkiem opiekuna naukowego. Swoje umiejętności i kompetencje społeczne doskonalą w różnych akcjach i przedsięwzięciach jak : uczestnictwo  w konferencjach naukowych, prowadzenie warsztatów pedagogicznych, własnej samorządności w kole, a także w wolontariacie. Informacje o spotkaniach są przekazywane członkom, a często także poprzez wirtualny dziekanat lub ogłoszenia wywieszane bezpośrednio na uczelni.

W bieżącym roku akademickim prezentowane były prace uczestników oraz zaproszonych gości na konferencji pod hasłem Konsekwencje reformy edukacji i szkolnictwa wyższego.Opiekunem naukowym jest dr Krystyna Korneta.

 • Studenckie Koło Młodych Administratywistów

Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych pod nazwą: "Psychospołeczne warunki pracy urzędników administracji regionu radomskiego", "Radzenie sobie ze stresem pracowników administracji. Jakość administracji", organizują i uczestniczą w konferencjach naukowych- studenckich i międzynarodowych, rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym, działają na rzecz środowiska lokalnego biorąc udział w projektach: "Dzień samorządowca", "Dzień godności" czy w międzyszkolnych konkursach wiedzy o administracji. Opiekunem Koła jest dr Tadeusz Włodek.

 • Studenckie Koło Młodych Dyplomatów 

Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy studentów we wszystkich aspektach obejmujących  stosunki międzynarodowe: rozwijanie zainteresowań naukowych dotyczących relacji międzypaństwowych oraz działań podmiotów pozapaństwowych, poznawanie metod kształtowania polityki podmiotów stosunków międzynarodowych, organizacja debat tematycznych z teoretykami i praktykami zarówno ze szczebla ministerialnego, jak i lokalnego czy też funkcjonariuszami administracji samorządowej lub sektora pozapaństwowego (biznes organizacje pozarządowe) , rozwijanie naukowej aktywności studentów, integracja studentów (szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim w całym kraju), dbałość o właściwy wizerunek Wyższej Szkoły Handlowej.

Ponadto członkowie Koła- rozwijają umiejętności organizacyjne i interpersonalne,nawiązują kontakty z innymi organizacjami i wydziałami zajmującymi się tematyką stosunków międzynarodowych w skali kraju, organizują i biorą czynny udział w seminariach, konferencjach i sympozjach, podczas których mają możliwość spotkania się z przedstawicielami środowisk naukowych, gospodarczych i politycznych w obszarze stosunków międzynarodowych, inicjują i prowadzą prace popularyzujące wiedzę o stosunkach międzynarodowych,rozpisują konkursy o tematyce stosunków międzynarodowych,nawiązują współpracę  z innymi organizacjami oraz kołami naukowymi zajmującymi się pokrewną tematyką,organizują wizyty studyjne i szkolenia praktyczne. Opiekunem Koła jest dr Marek Gawron.


 • Studenckie Koło Wolontariatu

Realizowane przez studentów programy oparte są na wiedzy i kompetencjach wolontariuszy, którzy poprzez bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka: dążą do własnego rozwoju,   uczą    się     dzielenia   czasem   i   energią    oraz    poczucia    odpowiedzialności i obowiązkowości.


Działalność wolontarystyczna Koła w bieżącym roku akademickim objęła: Stowarzyszenie Kajakarzy w Radomiu – pomoc wolontariuszy osobom niepełnosprawnym podczas imprez organizowanych przez to stowarzyszenie, rodzinne domy dziecka w Radomiu – pomoc dyrektorowi w działalności opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi osieroconymi, działania pomocowe wobec młodzieży przebywającej w  Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, aktywny udział w projektach Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność ,,Projektor – wolontariat studencki’’, aktywny udział w akcji krwiodawstwa pt. ,,Wampiriada’’,  Hospicjum im. Królowej Apostołów w Radomiu: praca z pacjentem, pomoc organizacyjna przy akcjach charytatywnych, zorganizowanie spotkania w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu z doświadczonymi wolontariuszami hospicyjnymi, pomoc i spędzanie czasu wolnego z osobami starszymi przebywającym w Domach Pomocy Społecznej, pomoc niepełnosprawnym w pokonywaniu barier społecznych, międzywydziałowa integracja doświadczeń wolontarystycznych między wolontariuszami – studentami z Radomia i Mielca.

Ponadto w ramach działalności naukowej studenci: opracowali narzędzia badawcze przy pomocy, których przeprowadzili badania w miejscach własnej działalności wolontarystycznej, zorganizowali Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową pt. ,,Innowacje wolontariatu społeczeństwa w XXI wieku’’. W konferencji wzięło udział 61 prelegentów, którzy wygłosili 51 referatów. Wśród prelegentów byli zarówno naukowcy, jak i studenci – wolontariusze z różnych ośrodków akademickich w Polsce: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu, Wyższej Szkoły Handlowej  w  Radomiu oraz mieleckiego Wydziału Zamiejscowego WSH.

Członkowie Koła Wolontariatu  opracowują i opinioują projekty realizowane przez studentów - wolontariuszy z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu w ramach Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność. Opiekunem Koła Wolontariatu jest dr Agnieszka Sadowska.

  

Do najważnieszych osiągnięć studenckich kół naukowych należą:

 

 • Projekty badawcze realizowane przez Koło Badań Społecznych: Obraz współczesnej rodziny; Aktywność społeczna młodzieży gimnazjalnej w regionie radomskim; Postawy dzieci i młodzieży wobec sytuacji uzależniających; Analiza sytuacji absolwentów na radomskim rynku pracy; Diagnoza polityki społecznej wobec bezdomności w regionie radomskim; Dzieci i młodzież a alkohol.
 • Projekty badawcze realizowane przez Koło Młodych Pedagogów: Spójność systemu wartości rodziców z systemem wartości ich dzieci; Zagrożenia i bariery płynące z Internetu w dobie XXI wieku; Relacje interpersonalne w rodzinie.
 • Projekt badawczy Koła Wolontariatu: Jestem wolontariuszem - motywy pomagania dzieciom i osobom zależnym
 • Projekt badawczy: „Życie Polek w Turcji, a przestrzeganie prawa międzynarodowego” realizowany w Turcji przez stypendystkę WSH.
 • Projekt badawczy: „Wykorzystywanie funduszy strukturalnych przez obywateli tureckich” wykonywany przez stypendystkę programu Erasmus, także w Turcji.
 • „Prawa pracownicze” - projekt badawczy realizowany przez studentów WSH w Polsce i Wielkiej Brytanii.
 • Praca badawcza pod kierunkiem naukowym prof. WSH dr hab. M. Żylicza: „Wdrażanie prawa międzynarodowego do prawa polskiego”.
 • Debata z Kołem Politologicznym UMCS „Czy zmienił się wizerunek Polaków po wejściu do Unii Europejskiej?”.
 • Debata z Kołem Administratywistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: „Wyjazdy Polaków za granice – konieczność czy wybór?”.
 • Udział oraz wygłoszenie referatów podczas konferencji „Człowiek wobec problemów współczesności” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców UMCS w Lublinie.
 • Udział oraz wygłoszenie referatów podczas konferencji „Człowiek w społeczeństwie informacyjnym” w Zamościu. Konferencja zakończyła się publikacją.
 • Współorganizowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja marketingowa w czasach nieufności”, udział w tej konferencji i wygłoszenie referatów.
 • Badania nt.: „Radomski Czerwiec – 30 lat później. Świadomość i wiedza młodych radomian dotycząca najnowszej historii miasta i Polski”. Przedstawienie wniosków na konferencji naukowej „Radomski Czerwiec ’76 w oczach młodego pokolenia”