Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
Strona główna  >>  Finanse  >>  Stypendia
  System stypendialny
Studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu otrzymują rocznie ok. 2 500 000 zł pomocy materialnej. Co trzeci student korzysta ze stypendiów. Wielu studiuje za darmo. Świetnie rozwinięty system stypendialny jest znakomitą pomocą dla osób w trudnej sytuacji materialnej, jak również motywacją dla studentów zainteresowanych osiąganiem dobrych wyników w nauce.

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

To najbardziej prestiżowa forma stypendium przyznawanego studentom w Polsce. Dotychczas aż 84 studentów WSH otrzymało to wyróżnienie - jednocześnie warto podkreślic, iż na naszej Uczelni studiuje największa liczba stypendystów ministra spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce!

W bieżącym roku akademickim 2013/2014 studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu - jako jedyni wśród uczelni niepublicznych z regionu, otrzymali Stypendium Ministra!

Nagroda w postaci stypendium ministra przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w nauce oraz aktywną działalność pozauczelnianą, udział w konferencjach i projektach badawczych, publikacje naukowe oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej. Wsparcie opiekuna naukowego oraz dofinansowanie udziału w tych aktywnościach zapewnia program Leader Academy - unikatowa w regionie inicjatywa WSH!

STYPENDIUM REKTORA


Nauka się opłaca! Po zaliczeniu I roku studiów licencjackich lub na I roku studiów magisterskich po złożeniu indeksu do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej, w dziekanacie można starać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Warunkiem uzyskania w/w stypendium jest wysoka średnia ocen - min. 4,3 - uzyskana z poprzedniego roku akademickiego lub osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz złożenie wniosku o przyznanie stypendium. Brany jest m.in. pod uwagę udział studenta w konferencjach, projektach badawczych, publikacje naukowe oraz nagrody i wyróznienia w konkursach. Studenci otrzymujący stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą starać się równocześnie o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce lub sporcie , stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych, zapomogę losową.

STYPENDIUM SOCJALNE


Przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającą do stypendium ustala rektor w porozumieniu ze studentami. Wysokość stypendium zależy od dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta. Co ważne, tzw. „socjalne” przyznawane jest studentom już od pierwszego roku. Studenci korzystający z tej formy pomocy mogą starać się dodatkowo o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, zapomogi losowej. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w uczelni.

ZAPOMOGA LOSOWA


Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie długotrwałymi problemami materialnymi - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe, poważne zachorowanie studenta lub najbliższego członka rodziny, kradzież, klęski żywiołowe, np. powódź, pożar.


Więcej informacji o możliwościach uzyskania stypendiów udziela:

Kwestura - sekcja obsługi studenta:


WSH, ul.Traugutta 61a
tel./fax. 048 363 22 90 w. 48
e-mail: kwestura@wsh.pl