Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Turystyka międzynarodowa
Koncepcja studiów

Specjalność turystyka międzynarodowa obejmuje wiedzę o międzynarodowym rynku turystycznym, przekształceniach i rosnących wymaganiach w tym zakresie, jakie stanęły przed turystyką międzynarodową w warunkach swobodnego przekraczania granic oraz intensyfikacji wymiany gospodarczej, przepływu osób i kapitału. Celem studiów na tej specjalności jest wykształcenie specjalistów w zakresie organizacji i obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi. Student zapoznaje się z nowoczesnymi metodami organizacji i zarządzania w gospodarce turystycznej, uwarunkowaniami rozwoju i mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w wymiarze międzynarodowym. Zdobywa umiejętności planowania i realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi turystyki zagranicznej oraz uczy się kierowania nimi. Program studiów przewiduje przedmioty w zakresie prawa, kultury i historii sztuki. Podczas zajęć warsztatowych studenci opracowują strategie działania na zagranicznych rynkach turystycznych.Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu:
» obsługi i organizacji międzynarodowego ruchu turystycznego
» funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych
» prawa turystycznego
» gospodarki turystycznej
» zagranicznych rynków turystycznych
» geografii turystycznej świata
» marketingu w gospodarce turystycznej
» regionów turystycznych w Polsce i na świecie
» polityki Unii Europejskiej w zakresie turystyki i rekreacji
» podstaw hotelarstwa
» agroturystyki

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie merytorycznie oraz praktycznie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i firmach turystycznych zajmujących się obsługą międzynarodowego ruchu turystycznego, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. Będzie posiadał wiedzę niezbędną do prowadzenia działań w zakresie organizacji i animacji imprez turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych. Zyska kompetencje umożliwiające zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za rozwój turystyki, jak również w polskich i zagranicznych instytucjach obsługi ruchu turystycznego, biurach i agencjach turystycznych.