Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Finanse międzynarodowe
Koncepcja studiów
Celem specjalności finanse międzynarodowe jest zapoznanie z mechanizmami funkcjonowania systemów finansowych na świecie oraz standardami europejskimi i światowymi w zakresie obrotu finansowego. Studenci zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowych i krajowych organizacji i instytucji finansowych systemów bankowych, rynków kapitałowych, miejsca i roli instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych. Poza tym realizowane są zajęcia w zakresie kursów walutowych, transakcji i rozliczeń międzynarodowych finansów, w tym finansów międzynarodowych, funduszy strukturalnych w ramach UE, a także prawa finansowego. Zdobywana wiedza i umiejętności obejmują także sposoby ewidencji, rachunków kosztów i sprawozdawczości finansowej, stosowanych w poszczególnych krajach świata, z uwzględnieniem analizy i rewizji finansowej (auditingu). Specjalność wyposaża również w wiadomości z zakresu problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw i grup kapitałowych oraz międzynarodowych rozliczeń i przepływów finansowych.

Studia na tej specjalności kształcą w zakresie:
 • rachunkowość
 • analiza finansowa
 • zarządzanie finansami
 • matematyka ekonomiczna
 • międzynarodowe rynki finansowe
 • instrumenty finansowe na rynkach zagranicznych
 • finanse międzynarodowe
 • prawo podatkowe, czekowe, wekslowe
 • księgowość informatyczna
 • międzynarodowe standardy rachunkowości
 • zarządzanie płynnością finansową


Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności finanse międzynarodowe będzie miał szerokie możliwości zatrudnienia w instytucjach finansowych, takich jak:  banki, domy i biura maklerskie, instytucje ubezpieczeniowe, biura rachunkowe,  w przedsiębiorstwach i firmach produkcyjnych i handlowych, jako analityk finansowy, doradca finansowy, doradca podatkowy i inwestycyjny. Studia te przygotowują do aplikacji do działów finansowych wszelkich firm zagranicznych lub krajowych działających w otoczeniu międzynarodowym, dokonujących międzynarodowych operacji finansowych. Specjaliści w zakresie finansów międzynarodowych są poszukiwani jako kadra zawodowa urzędów administracji państwowej szczebla centralnego, samorządowego, central handlowych, organów administracji UE oraz biznesu krajowego i międzynarodowego.