Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Administracja

Koncepcja studiów

Przemiany ustrojowe i gospodarcze stworzyły zapotrzebowanie na specjalistów nowego typu – takich, którzy sprostają nowym wyzwaniom stojącym przed instytucjami oraz przed administracją. Studia na kierunku administracja pozwolą na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa oraz na zapoznanie się z zasadami organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Studenci będą przygotowani do podjęcia pracy zarówno w administracji samorządowej, rządowej, jak i europejskiej. Mogą zajmować stanowiska kierownicze, doradcze oraz wykonawcze. Wiedza zdobyta na tym kierunku będzie bardzo cenna również dla osób, które zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej, gdyż znacząco ułatwi ona kontakty z różnymi urzędami, a także pozwoli na współpracę z jednostkami administracji przy realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych. Program nauczania łączy elementy wiedzy ogólnoadministracyjnej i menedżerskiej z określonymi umiejętnościami zawodowymi. Został on tak skonstruowany, aby miał charakter uniwersalny i odpowiadał najlepszym standardom, wypracowanym przez uniwersytety europejskie.


Studia obejmują następujące bloki przedmiotów:

 • prawo administracyjne i postępowanie administracyjne
 • publiczne prawo gospodarcze
 • prawo konstytucyjne
 • organizacja i ustrój samorządu terytorialnego
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • historia administracji
 • nauka o administracji
 • funkcjonowanie instytucji UE i organizacji międzynarodowych
 • legislacja administracyjna
 • techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • ochrona własności intelektualnej
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • socjologia i metody badań socjologicznych.


Perspektywy zawodowe
Studia na kierunku administracja przygotowują studentów do pracy w jednostkach administracji rządowej, administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, jednostkach współpracujących z administracją publiczną lub wykonujących zadania zlecone, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach międzynarodowych w tym Unii Europejskiej, firmach doradczych, pracujących na rzecz administracji rządowej i samorządowej.Kierunek posiada pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej - Uchwała Nr 360/2014 PPKA z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest członkiem elitarnego Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Członkostwo w tej organizacji potwierdza wysoką jakość kształcenia na kierunku administracja poprzez wdrażanie nowoczesnego programu studiów oraz rozwój badań naukowych w tym zakresie.

WSH prowadzi studia I stopnia licencjackie na kierunku administracja oraz studia II stopnia magisterskie na tym samym kierunku.