Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Pedagogika
Kocepcja studiów

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku pedagogika jest przygotowanie kadr do prowadzenia działalności oświatowej, organizacyjnej, terapeutyczno – rehabilitacyjnej i socjalnej. Student w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pedagogicznych, w tym m.in.: profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego i pedagogiki pracy, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Studia umożliwiają organizowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczej i dydaktycznej, kierowanie zespołami ludzkimi i placówkami oświatowymi, a także rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jednostek, grup i społeczności. Student posiądzie wiedzę, dotyczącą funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, oraz zasad tworzenia i finansowania projektów i programów edukacyjnych. Całość kształcenia uzupełniają obowiązkowe praktyki w instytucjach i placówkach oświatowych.Studia na kierunku pedagogika koncentrują się głównie na wiedzy z zakresu:

 • psychologii
 • socjologii
 • filozofii
 • teoretycznych podstaw wychowania
 • dydaktyki
 • pedagogiki społecznej
 • pedagogiki specjalnej
 • pracy socjalnej
 • patologii społecznych i resocjalizacji
 • marketingu usług dydaktycznych, pedagogiki pracy
 • pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku – pedagogika - przygotowany jest do pracy w szkolnictwie, w placówkach oświatowo – wychowawczych, poradniach specjalistycznych, przedsiębiorstwach, placówkach służby zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, sądownictwie. Dyplom potwierdza uzyskanie kwalifikacji, umożliwiających zatrudnienie w służbach resocjalizacyjnych (zakłady karne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich), instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), opiekuńczych (pogotowia opiekuńcze, ośrodki adopcyjne, świetlice szkolne i środowiskowe, domy opieki) i terapeutycznych (ośrodki terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne). Ponadto absolwent tego kierunku może pracować we wszelkich instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych, zajmujących się edukacją, wychowaniem, profilaktyką społeczną oraz reorientacją zawodową i szkolną, zależnie od wybranej przez siebie specjalności zawodowej.