Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, pracy z młodocianymi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, osobami uzależnionymi i niedostosowanymi oraz wykluczonymi społecznie. Student nabędzie umiejętności diagnozowania zjawisk patologii społecznej, pozna metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz narzędzia realizacji profilaktyczno-prewencyjnych programów środowiskowych. Otrzyma przygotowanie do bezpośredniej pracy w środowiskach wymagających wsparcia pedagogicznego („pedagodzy ulicy”, kuratorzy). Pozna zasady poradnictwa pedagogicznego i rozwiązania prawne w dziedzinie resocjalizacji. Nabędzie umiejętności nawiązywania, organizowania i podtrzymywania współpracy międzynarodowej z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji.Studia w ramach specjalności koncentrują się głównie na wiedzy z zakresu:

 • psychologii
 • pedagogiki
 • pojęć i systemów pedagogicznych
 • teoretycznych podstaw wychowania i kształcenia
 • historii myśli pedagogicznej
 • biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania
 • profilaktyki społecznej
 • patologii społecznej
 • nauki o komunikowaniu
 • treningu interpersonalnego i mediacji
 • andragogiki
 • wiktymologii
 • diagnostyki pedagogicznejfhgfhhh


Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie przygotowany do pracy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach terapii i poradniach dla osób uzależnionych, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, służbach resocjalizacyjnych (zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich), placówkach opiekuńczych, powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie, instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), a także w sądownictwie, w charakterze wychowawcy, doradcy, kuratora lub mediatora sądowego. Odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne umożliwi pracę w instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją