Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem studiów na tej specjalności jest przygotowanie do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W toku trzech lat studiów studenci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych określonych przez plan studiów, nabywając kompetencje ogólne i specyficzne dla specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. W wyniku realizacji zajęć wynikających z planu studiów absolwenci zdobywają następujące kompetencje ogólne i specyficzne odnoszące się do wiedzy, umiejętności i postaw: umiejętność organizowania procesu dydaktycznego, indywidualizowania kształcenia, rozwijania dziecięcych zainteresowań, rozumienia potrzeb dzieci, umiejętność formułowania celów edukacyjnych dotyczących rozwoju zarówno siebie, jak i swoich wychowanków. Poznają warsztat pracy nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej, motorycznej, plastycznej i technicznej, w tym zasady monitorowania osiągnięć dzieci i konstruowania oceny opisowej, a także problematykę pracy wychowawczej i współpracy z rodzicami. Absolwenci po ukończeniu procesu edukacji w ramach wyższych studiów zawodowych są wyposażeni w kompetencje w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi z trudnościami w nauce, są w pełni przygotowani do pełnienia roli nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, tym samym odpowiadać na aktualne potrzeby rynku pracy. Absolwenci, kończąc trzyletni tok studiów wyższych zawodowych, otrzymują tytuł licencjata. Mają możliwość kontynuacji edukacji na studiach magisterskich tej samej lub zbliżonej specjalności.

 
qqqqkkk
 

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • pedagogika pojęć i systemów pedagogicznych
 • teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia
 • historia myśli pedagogicznej
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • wychowanie estetyczne
 • pedagogika przedszkolna
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja medialna
 • metodyka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej


rge zdscfgggww


Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w placówkach przedszkolnych, oraz klasach początkowych szkół podstawowych. Może pracować w świetlicach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych i terapeutycznych, rodzinnych domach dziecka, placówkach specjalistycznego poradnictwa, placówkach kultury.